สัมมนา "รู้เขารู้เราประกาศข่าวประเสริฐฯ ภาค2"

สัมมนาเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐประทับใจ ภาค2 โดย ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี และ อจ.จินตนา ณ คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ วันที่ 22 มิถุุนายน 2013