ค่ายสตรี สคบอ. "รับใช้อย่างที่เราเป็น" 27-28 สิงหาคม 2017 ณ คริสตจักรเขาหินซ้อน

"รับใช้อย่างที่เราเป็น"

ค่ายสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 27-28 สิงหาคม 2017 วิทยากร อ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์ ภาคบ่ายวันจันทร์มีกิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เกษตรเขาหินซ้อนในโครงการพระราชดำริ ร.๙